Make your own free website on Tripod.com 

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS INSURANCE)
3.1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PERSONAL ACCIDENT INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสีย และทุพพลภาพอวัยวะอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่
ี่เกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง การประกันภัยดังกล่าวแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้
    ก. ประกันภัยแบบรายบุคคลสำหรับบุคคลทั่วไปโดยให้ความคุ้มครองดังที่ กล่าวมาข้างต้น
และสามารถขยายความคุ้มครองถึงค่ารักษาพยาบาล การถูกฆาตกรรม และการขับขี่หรือโดย
สารรถจักรยนต์ เป็นต้น
    ข. ประกันภัยแบบอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงานของบริษัท ห้างร้าน โรงงาน โดยให้ความ
คุ้มครองเช่นเดียวกับแบบรายบุคคล
    ค. ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางเป็นการประกันภัยอุบัติเหตุแบบระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นการ
เดินทางไกลในประเทศหรือนอกประเทศก็สามารถทำประกันภัยได้
    ง. ประกันภัยนักเรียนเป็นการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยให้
ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง หรือในระหว่างเดินทางทั้งไปและกลับจากโรงเรียนและใน
ช่วงที่ประกอบกิจกรรมโรงเรียน
3.2 การประกันภัยสุขภาพ (HEALTH INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งมีค่า
รักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นดังนี้
    ก. ค่าห้องพักและค่าอาหารในระหว่างที่พักรักษาในโรงพยาบาล
    ข. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่ารักษา ค่าห้องผ่าตัด ค่าเอ็กซเรย์ ค่ายาสลบ ค่าบริการ
รถพยาบาลและค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
    ค. ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด ซึ่งหมายถึงค่าบริการต่างๆ ของแพทย์หรือศัลยแพทย์ที่ทำ การผ่าตัด
    ง. ค่าใช้จ่ายการดูแลโดยแพทย์ในโรงพยาบาลของแพทย์ ในระหว่างที่พักรักษาตัว ในโรงพยาบาล
    จ. ค่าใช้จ่ายการรักษานอกโรงพยาบาล
3.3 การประกันภัยแผนสุขภาพ 2000 (HEALTHY PLAN 2000 INSURANCE )
โดยให้ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุบุคคลควบคู่กับการประกันภัยสุขภาพ ดังนี้
    ก. คุ้มครองการเสียชีวิต โดยอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรม
    ข. การรักษาพยาบาลในกรณีคนไข้ใน อันได้แก่
        1.ค่าห้องและค่าอาหารในระหว่างที่พักรักษาในโรงพยาบาล
        2. ค่าห้องผู้ป่วยหนัก
        3. ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด
        4. ค่ายา
        5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
        6. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
3.4 การประกันภัยโจรกรรม (BURGLARY INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยสำหรับบ้าน
อาศัยหรือสินค้าที่เก็บอยู่ในโกดังสินค้า หรือ เครื่องใช้สำนักงานอันเนื่องมาจาก
การโจรกรรม โดยบุคคลภายนอก และรวมคุ้มครองความเสียหายของตัวอาคารบ้านเรือน
ซึ่งเกิดจากการใช้กำลังงัดแงะ และบุกรุกเข้าไปโจรกรรม
3.5 การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน (WORKMEN'S COMPENSATION INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 กันยายน 2537โดยให้ความคุ้มครองถึง
    ก. ค่ารักษาพยาบาล
    ข. ค่าทำศพ
    ค. ค่าทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ชีวิตให้กับลูกจ้าง
ของผู้เอาประกันภัยเมื่อประสบอุบัติเหตุ หรือเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน และ
ยังให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบของนายจ้างต่อลูกจ้าง (EMPLOYER ' S LIABILITY INSURANCE)
ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
3.6 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (PUBLIC LIABILITY INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชนในกรณีการเสียชีวิต ความบาดเจ็บ
ต่อร่างกาย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุจากความบกพร่อง
ของสถานที่ประกอบการหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ของผู้เอาประกันภัย
หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัย
3.7 การประกันภัยสัมภาระในการเดินทาง (TRAVEL BAGGAGE INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน (ยกเว้นเงินสด ของมีค่าบางประการ) ซึ่งผู้เดินทางนำติด
ตัวไประหว่างเดินทางหรือพักแรม ไม่ว่าเป็นการเดินทาง โดยทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ
3.8 การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบอาชีพแพทย์
(DOCTOR’S PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ต่อคนไข้
ซึ่งได้รับความบาดเจ็บ ต่อร่างกาย การเจ็บป่วย โรคภัย รวมทั้งการเสียชีวิตอันเนื่องมาจาก
การผ่าตัดหรือการให้การรักษาพยาบาลในระหว่างปฏิบัติงานในอาชีพ หรือตามใบประกอบโรคศิลป์
3.9 การประกันภัยกระจก (PLATE GLASS INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองต่อแผ่นกระจกที่ติดตั้งอยู่กับอาคาร ร้านค้า ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
โดยบุคคลภายนอกเป็นผู้กระทำ
3.10 การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (GOLFER'S INDEMNITY INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
ความสูญหายหรือเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และให้รางวัลพิเศษสำหรับ "โฮล อิน วัน"
3.11 การประกันภัยสำหรับเงิน (MONEY INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินสด เงินเหรียญ และพันธบัตร อันเกิด
จากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ หรือพยายามกระทำการดังกล่าว ไม่ว่าเงินนั้นจะเก็บอยู่ภายใน
สำนักงาน หรือในตู้นิรภัย หรืออยู่ระหว่างการขนส่ง
3.12 การประกันสรรพภัย (INDUSTRIAL ALL RISKS INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากสาเหตุใด ๆ
ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ความคุ้มครอง เช่นเดียวกับกรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐาน
รวมถึงภัยเพิ่มต่าง ๆ อาทิ ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยจลาจล และนัดหยุดงาน การกระทำป่าเถื่อน
และเจตนาร้าย ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน รวมทั้งการโจรกรรมการปล้นทรัพย์
และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก เป็นต้น
3.13 การประกันภัยความซื่อสัตย์ (FIDELITY GUARANTEE INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองการยักยอกทรัพย์ของลูกจ้างโดยฉ้อฉล หรือแยกจ่ายผิด โดยฉ้อฉลต่อเงิน
หรือเอกสารเรียกเก็บเงินใด ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัย หรือซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย
3.14 การประกันภัยอิสรภาพ (BAIL INSURANCE)
แยกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
    ก. กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด (ใช้กับบุคคลทั่วไป)
ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกดำเนินคดีและถูกควบคุมตัวในคดีอาญาในฐาน
ความผิดอันเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาท บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรอง
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยนำ
ไปใช้เป็นหลักประกันในการขอประกันตัวต่อเจ้าพนักงานและหาก
ผู้เอาประกันภัยได้ใช้หนังสือรับรองเพื่อประกันตัวไปแล้วแต่ยังไม่เต็มวงเงินที่ระบุไว้
ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยผู้เอาประกันภัยสามารถขอหนังสือรับรองฉบับใหม่ซึ่ง
มีวงเงินประกันตัวเท่ากับจำนวนเงิน
เอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่จากบริษัทประกันภัยได้
    ข. กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด(ใช้กับผู้ตกเป็นผู้ต้องหา หรือ จำเลย)
ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกดำเนินคดีและถูกควบคุมตัวในคดีอาญาในทุกลักษณะฐานความผิด บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกัน
ในการขอประกันตัวต่อเจ้าพนักงานตามคดีที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย