Make your own free website on Tripod.com

 

การประกันอัคคีภัย

ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อ ภัยที่คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานที่ทุกบริษัท
       ให้ความคุ้มครองเหมือนกันหมด
                
                1. ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหาย
                    1.1 จากแรงระเบิด อันเป็นผลมาจากไฟไหม้ เว้นแต่แรงระเบิดของแก็สที่ใช้
                           สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
                    1.2 โดยตรง หรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว                    
                    1.3 จากแรงระเบิด อันเป็นผลมาจากไฟไหม้
                          1.3.1 การบูดเน่า หรือการระอุตามธรรมชาติ หรือการลุกไหม้ขึ้นเอง
                          1.3.2 การที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในระหว่างกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งใช้ความร้อน
                                   หรือทำให้แห้ง
                2. ฟ้าผ่า
                3. แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
                    เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สแผ่นดินไหว
                4. ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ ที่ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์

1. สิ่งปลูกสร้าง(ไม่รวมรากฐาน) ส่วนตกแต่งต่อเติมอาคาร
2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา ของใช้ต่าง ๆ
3. สต๊อกสินค้า
4. เครื่องจักร

อาชีพของธุรกิจบางชนิดที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากอาชีพของธุรกิจนั้นมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่

 1. โรงงานทอผ้า, ปั่นด้าย, โรงย้อม                                            10. โรงบ่มใบยาสูบ
 2. โกดังเก็บปอ                                                                         11. โรงงานปลาป่น
 3. โรงงาน และโกดังเก็บนุ่น                                                      12. โรงงานยางทุกชนิด
 4. โรงงานใยไหม                                                                     13.โรงงานผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์
 5. โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก                                                   14. โรงงาน และโกดังที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
 6. โรงงานผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยไม้                                               15. โรงงาน และโกดังน้ำมันทุกชนิด (ยกเว้นน้ำมันพืช หรือ น้ำมันหอมระเหยได้ ซึ่งบรรจุในขวด)
                                                                          
7. โรงงาน และโกดังมันเม็ด, มันเส้น, โรงอัดมัน                          16. โรงงาน และโกดังปุ๋ย
8. โรงสีข้าว (สิ่งปลูกสร้าง2, 3)                                                 17. ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า
9. โรงเลื่อย                      

    

       ภัยใดที่สิ่งปลูกสร้างเกินกว่า 7 ชั้นขึ้นไป (โดยนับชั้นที่มีระดับเดียวกับพื้นถนนเป็นชั้นที่ 1)
       ที่การประกอบกิจการ หรือการใช้สถานที่เป็นชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิด             
       การกำหนดอัตราเบี้ยประกันของภัยชนิดนี้ค่อนข้างยุ่งยาก และซับซ้อน เนื่องจากต้องมีการเก็บเบี้ยประกัน
       เพิ่มสำหรับส่วนสูงที่สูงเกินกว่า 7 ชั้นขึ้นไป ตลอดจนการคำนวณส่วนลดสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ
       ภายใน และภายนอกอาคาร ในกรณีเช่นนี้โปรดติดต่อไปยังบริษัทฯ โดยตรงที่ฝ่ายรับประกันภัย Non-Motor
     02-587-1111,02-913-2111
ต่อ 2720,2619,1320,1321,1322,1323

 

 


                                                                                                                     
ภัยที่คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานที่ทุกบริษัทให้                                                                     
    ความคุ้มครองเหมือนกันหมด
           1. ไฟไหม้, ฟ้าผ่า รวมถึงฟ้าผ่าเครื่องใช้ไฟฟ้า
           2. ภัยยวดยานพาหนะ, ภัยทางอากาศ, ภัยเปียกน้ำ, ภัยจากการระเบิด, ภัยไฟป่า

 1. ภัยลมพายุ               2. ภัยจากควัน                3. ภัยแผ่นดินไหว          4. ภัยลูกเห็บ
 5. ภัยจลาจล นัดหยุดงาน และภัยป่าเถื่อนเจตนาร้าย      6. ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

1. สิ่งปลูกสร้าง(ไม่รวมรากฐาน) ส่วนตกแต่งต่อเติมอาคาร
2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา และของใช้ต่างๆ (ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง)
สอบถามข้อมูลจากผู้เอาประกัน

1. สิ่งปลูกสร้าง(ไม่รวมรากฐาน)
               วิธีการคำนวณ   หาพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด (กว้างxยาวxจำนวนชั้น xค่าก่อสร้าง/ตารางเมตร)
                                  ค่าก่อสร้าง     บ้านเดี่ยว                                  6,000-7,000 บาท/ตารางเมตร
                                                      บ้านแฝด, ทาวเฮ้าส์, ตึกแถว       5,000-6,000 บาท/ตารางเมตร

2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา และของใช้ต่าง ๆ (ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง)
 (สอบถามข้อมูลจากผู้เอาประกันภัย)

1. ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง

ชั้น

รายละเอียดลักษณะสิ่งปลูกสร้าง

ฝาผนังด้านนอก

พื้นชั้นบน

โครงหลังคา

หลังคา

ชั้นที่1

ก่ออิฐ, คอนกรีต

คอนกรีต

เหล็ก, คอนกรีต

กระเบื้อง, ดาดฟ้า

ก่อนอิฐ, คอนกรีต, โปร่ง

ไม้, คอนกรีต

ไม้, เหล็ก, คอนกรีต

กระเบื้อง, ดาดฟ้า, สังกะสี

ชั้นที่2

ครึ่งตึกครึ่งไม้ หรือโปร่ง

ไม้

ไม้

กระเบื้อง, สังกะสี

ชั้นที่3

ไม้

ไม้

ไม้

กระเบื้อง, สังกะสี

2. ลักษณะโดดเดี่ยว หรือไม่โดดเดี่ยว
  2.1. ระยะห่างระหว่างสิ่งปลูกสร้าง ชั้น 1ต่อ สิ่งปลูกสร้าง ชั้น 1 ต้องมีบริเวณรัศมีห่างจากผนังด้านนอก ของสิ่งปลูกสร้างนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร
 2.2. นอกจากกรณีที่ได้กล่าวในข้อ1 ต้องมีรัศมีไม่น้อยกว่า 20 เมตร

 3. ทำเลที่ตั้ง
 3.1. บ้านเลขที่ หมู่ ถนน แขวง เขต จังหวัด สิ่งปลูกสร้างนั้นๆ
3.2. ตั้งอยู่ในเขตธรรมดา หรือเขตอันตราย (ประกาศโดยกรมการประกันภัย) ในกรุงเทพมหานคร มีบล็อกอันตราย (ก) ได้แก่

                                        633A   633B   305B   305D   513B    627D     627J
                                        302C   303C   707A   713B   713C1  713C2   718C