Make your own free website on Tripod.com

 
 
อัตราการคืนเบี้ยประกันภัยรถยนต์

อัตราคืนเบี้ยประกันภัย

 

ข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกฉบับ

หมวดเงื่อนไขทั่วไป

 
ข้อ 11. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์
11.3.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก : ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์นี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัทประกันภัย ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทประกันภัย ได้รับหนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
 

ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ข้างล่าง
 
จำนวนวันประกันภัย
ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัย
จำนวนวันประกันภัย
ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี
จำนวนวันประกันภัย
ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี
1-9
72
120-129
44
240-249
20
10-19
68
130-139
41
250-259
18
20-29
65
140-149
39
260-269
16
30-39
63
150-159
37
270-279
15
40-49
61
160-169
35
280-289
13
50-59
59
170-179
32
290-299
12
60-69
56
180-189
30
300-309
10
70-79
54
190-199
29
310-319
8
80-89
52
200-209
27
320-329
6
90-99
50
210-219
25
330-339
4
100-109
48
220-229
23
340-349
3
110-119
46
230-239
22
350-359
1
-
-
-
-
360-366
0