Make your own free website on Tripod.com

 
 

การประกันภัยสุนัข (DOG INSURANCE)
      บริษัทฯ ขอแนะนำการประกันภัยสุนัข โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม การประกันภัยสุนัขในประเทศไทย บริษัทฯมีความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ท่านเจ้าของสุนัขทุกท่าน ผ่านเครือข่ายสาขาเกือบร้อยแห่งทั่วประเทศ
      ในระยะแรก บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครอง เฉพาะกรณีที่สุนัขเสียชีวิตเท่านั้นส่วน ในระยะต่อไปจะขยายความคุ้มครอง ไปถึงการประกันสุขภาพด้วยโดยสุนัขที่ ทำประกันในระยะแรกก็จะได้รับสิทธิพิเศษ ในการทำประกันสุขภาพ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพในระยะต่อไป

ความคุ้มครอง
การจ่ายสินไหมแก่ผู้เอาประกันกรณีเมื่อสัตว์ตายด้วย
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยถึงแก่ความตาย

เงื่อนไขการรับประกัน
1. สุนัขทุกตัวจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพ ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ โดยสัตวแพทย์ปริญญา
2. สุนัขทุกตัว จะต้องได้รับการฝัง Microchip
3. สุนัขทุกตัวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคดังนี้ โดยสัตวแพทย์ปริญญา
      1. โรคไข้หัดสุนัข ( DISTEMPER )
      2. โรคลำไส้อักเสบติดต่อ ( CANINE VIRAL ENTERITIS )
      3. โรคตับอักเสบ ( CANINE HEPATITIS )
      4. โรคเลปโตสไปโรซิส ( LEPTOSPIROSIS )
      5. โรคพิษสุนัขบ้า ( RABIES )
4. สุนัขที่มีทุนประกันสูงตั้งแต่ 30,000.-บาท ขึ้นไปจะต้องได้รับการตรวจเลือด
5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการตรวจสุขภาพ , ฝัง Microchip และการตรวจเลือด เป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกัน


ทุนประกัน
ทุนประกันภัยสุนัขที่ ไม่มี Pedigree สามารถทำประกันได้ ตัวละ 5,000.-บาท
ทุนประกันภัยสุนัขที่ มี Pedigree สามารถทำประกันได้ ตั้งแต่ 5,000 - 500,000.-บาท
หมายเหตุ >> การพิจารณาทุนประกันเป็นสิทธิของทางบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
อัตราเบี้ยประกันภัย ( รวมภาษีอากรแล้ว )

ประเภทสุนัข

อายุที่รับประกัน

อัตราเบี้ย

ไม่มี PEDIGREE

4 เดือน - 6 ปี

500 บาท

มี PEDIGREE

4 เดือน - 6 ปี

7% ของทุนประกัน

ประเภทสุนัข อายุที่รับประกัน อัตราเบี้ย
ไม่มี PEDIGREE 4 เดือน - 6 ปี 500 บาท
มี PEDIGREE 4 เดือน - 6 ปี 7% ของทุนประกัน
เอกสารประกอบในการพิจารณารับประกัน
1. ใบคำขอการเอาประกันภัย
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันและ ผู้รับผลประโยชน์ ( เจ้าของสุนัข )
3. สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีน
4. ผลการตรวจสุขภาพ
5. ผลการตรวจเลือด ( ถ้ามี )
6. สำเนาใบ Pedigree ( ถ้ามี )
7. สำเนาหลักฐานใบเสร็จการซื้อ-ขาย ( ถ้ามี ) เฉพาะกรณีที่สุนัขมี Pedigree
อัตราค่าบริการ


ลำดับ

รายการ

จำนวน

1

การฝัง MICROCHIPพร้อมตรวจสุขภาพ

800 บาท

2

4 เดือน - 6 ปี

300 บาท

3

การตรวจเลือด ( CBC, BLOOD
PARASITE และHEART WORM TEST KID )

700 บาท